Jednoduchá pravidla pro váš pohodlný pobyt

SMLUVNÍ PODMÍNKY – CHATA BESKA č.ev. 1035

Provozovatel:

BACLINE s.r.o.,
Trávníky 74, 665 01 Rosice
IČ: 262 37 245

1.1 Žádáme dodržování nočního klidu mezi 24. – 7. hodinou!

1.2 Prosíme o přezouvání při každém vstupu do chaty!

1.3 Psi a jiná zvířata jsou v objektu povolena jen se souhlasem majitele!

2. Všeobecné ujednání:

2.1. Nájemce si Chatu Beska pronajímá ke krátkodobému rekreačnímu pobytu. Chatou jako místem pronájmu se myslí celý objekt včetně vnitřního i vnějšího vybavení, tj. pergola s posezením, bazén, vířivka, finská sauna, hřiště, trampolína, houpačka s prolézačkou a pískovištěm.

Nájemce má k dispozici také garáž a parkoviště s kapacitou maximálně 6 vozidel. 

2.2. Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Nájemce je povinen před ukončením pobytu uvést prostory do původního stavu, udělat základní úklid a z hygienických důvodů stáhnout povlečení z peřin a polštářů a nechat ho na posteli. Veškerá poškození na vybavení pokojů a případně další závady neprodleně nahlaste pronajímateli. Pronajímatel má právo vzniklou škodu vyčíslit a host je povinen škodu uhradit. Na pozdější reklamace nebude zřetel a zjištěná poškození budou hostovi fakturovaná k tíží.

2.3. Maximální počet ubytovaných (počet lůžek 17) nesmí být nájemcem překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li nájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel vysloveně oprávněn hosta odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek) nebo ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu chaty Beska bez nároku na vrácení již zaplacené částky. 

3. Platba za pobyt nájemce: 

3.1. Úhradu za ubytování ve výši 5000,- Kč z celkové ceny je host povinen zaplatit bez hotovostně při rezervaci objektu do 3ti pracovních dnů na základě emailu s obsahem platebních údajů. Doplatek za pronájem bude uhrazen v hotovosti a to nejdéle v den nástupu ubytování.

3.2. Nejpozději v den nástupu uhradí nájemce zbývající částku za služby proti předání klíčů.

3.3. V případě ztráty klíčů host uhradí náklady související s jejich celkovou výměnou, včetně klíčové vložky vchodových dveří (cena za vložky je 2.500,- Kč). 

4. Stornovací podmínky: 

4.1. Host může zrušit rezervaci do 30 dnů před příjezdem bez nároku na vrácení zálohy (záloha nebude vrácena), výhradně písemnou formou na e-mail: chatabeska@seznam.cz 

4.2. V případě zrušení rezervace méně než 30 dní před příjezdem host zaplatí 100 % celkové ceny.

4.3. 100% stornopoplatek z objednaných služeb se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a nájemci tím nevzniká žádný nárok na vrácení již zaplacené částky. 

5. Závěrečná ustanovení: 

5.1. Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí 

5.2. Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci. 

5.3. Pronajímatel potvrzuje, že předem obdržel dohodnutou cenu za pobyt uvedenou v bodě 1 této smlouvy. Nájemce potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou o krátkodobém pronájmu a Ubytovacím řádem a souhlasí s nimi. 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA MAJITELE OBJEKTU:

+420 773 220 011 – Petr Buďa

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112

HASIČI: 150 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155 | POLICIE: 158

UBYTOVACÍ ŘÁD – CHATA BESKA č.ev. 1035

Provozovatel:

BACLINE s.r.o.,
Trávníky 74, 665 01 Rosice
IČ: 262 37 245

Ubytovatel: BACLINE s.r.o., Trávníky 74, 665 01 Rosice

Tento UBYTOVACÍ ŘÁD se vztahuje na ubytování v Chatě Beska, Samota č.ev. 1035, 594 01 Velké Meziříčí. 

Hosté ubytovaní v tomto objektu jsou povinni seznámit se a dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má pronajímatel právo smluvní vztah s nimi ihned ukončit bez finanční náhrady. 

1. V objektu i na zahradě je nutno i během dne nerušit okolí nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod. 

2. V době od 24:00 do 07:00 hod je host povinen dodržovat NOČNÍ KLID!!!, a chovat se tak, aby nerušil klid. V případě, že i přes opakované upozornění host porušuje dobré mravy, nebo jinak HRUBĚ PORUŠUJE tento „Ubytovací řád“, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby o ubytování ukončit pobyt hosta s okamžitou platností bez finanční náhrady. 

3. Mimo vyhrazená místa (kuřárna) platí v celém objektu chaty přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ včetně elektronických cigaret a vodní dýmky. V ubytovacím zařízení se může ubytovat pouze občan, kterého ubytovatel zapíše do ubytovací knihy, a to po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu totožnosti. 

4. Na základě rezervace chaty je hostovi umožněno ubytování od 16:00 hodin v den příjezdu pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. V den skončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit objekt nejpozději do 11:00 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6. Úhradu za ubytování ve výši 5000,- Kč z celkové ceny je host povinen zaplatit bez hotovostně při rezervaci objektu do 3ti pracovních dnů na základě emailu s obsahem platebních údajů. Doplatek za pronájem bude uhrazen v hotovosti a to nejdéle v den nástupu ubytování.

7. Psi a jiná zvířata jsou v objektu povolena jen se souhlasem majitele. Po celou dobu pobytu za psa ručí majitel. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně venku bez dozoru a neohrožovali okolí. Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi exkrementy. Venčení na zahradě je přísně zakázáno! Majitel musí dbát, aby pes neznačkoval zahradní nábytek, rohy domu, fasády aj. Zákaz vstupu domácích zvířat do bazénu.

8. Ubytovatel neodpovídá za případné ztráty a škody na majetku hosta, na věcech vnesených hostem do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech. 

9. Ubytovaný host má povinnost užívat prostory vyhrazené pro ubytování. Bez souhlasu pronajímatele zde nesmí přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, či jiné instalace. Ve všech prostorách chaty se používá domácí obuv.

10. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá host a je povinen tyto škody nahradit v plné výši. 

11. Ubytovaný je povinen při odchodu uzamknout hlavní vchody, zhasnout světla, uzavřít vodovodní uzávěry (baterie), vypnout televizi. Klíče si během celého pobytu nechává u sebe. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče ubytovateli. V případě ztráty klíčů host uhradí náklady související s jejich celkovou výměnou, včetně klíčové vložky vchodových dveří (cena za vložky je 2.500,- Kč).

12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na místě určených k tomuto účelu. Pronajímatel nenese při běžném provozu za zodpovědnost případné úrazy či poškození zdraví ubytovaných.

13. Motorová vozidla po předchozí domluvě s ubytovatelem, smí být zaparkována jen na určených místech, objekt disponuje maximálně 6ti parkovacími místy. Pokud hosté budou mít více vozidel, musí je zaparkovat na blízkém veřejném parkovišti. Tyto parkovací plochy jsou nehlídané a ubytovatel neručí za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle. 

14. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb přijímá majitel objektu. 

15. V případě delšího pobytu jsou na vyžádání po týdnu měněny ručníky a povlečení. Základní úklidové pomůcky jsou součástí pokoje. 

16. Stornovací podmínky: Host může zrušit rezervaci do 30 dnů před příjezdem bez nároku na vrácení zálohy (záloha nebude vrácena), výhradně písemnou formou na e-mail: chatabeska@seznam.cz . V případě zrušení rezervace méně než 30 dní před příjezdem host zaplatí 100 % celkové ceny. 100% stornopoplatek z objednaných služeb se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a nájemci tím nevzniká žádný nárok na vrácení již zaplacené částky.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA MAJITELE OBJEKTU:

+420 773 220 011 – Petr Buďa

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112

HASIČI: 150 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155 | POLICIE: 158

poslat dotaz